Beantwoording Kamervragen over classificatie transpersonen binnen International Classification of Diseases

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over de classificatie van transpersonen binnen de aankomende International Classification of Diseases (ICD-11).

Datum 12 juli 2017

Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66)
over de classificatie van transpersonen binnen de aankomende International
Classification of Diseases (ICD-11) (2017Z08420).

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

Pagina 2 van 4

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over de
classificatie van transpersonen binnen de aankomende International Classification
of Diseases (ICD-11). (2017Z08420)

1
Bent u (nog) bekend met de eerdere en antwoorden over het classificeren van
transgenderidentiteit als een stoornis door de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) in 2011? 1)
1
Ja.
2
Bent u zich ervan bewust dat vandaag de dag transgenderpersonen in het
International Classification of Diseases (ICD-10) nog onder ‘transseksualiteit’ in
het hoofdstuk van psychische stoornissen worden geschaard?
2
Ja.
3
Kunt u aangeven in hoeverre het klopt dat in het huidige concept voor de
International Classification of Diseases (ICD-11), dat in mei 2018 door de World
Health Assembly geaccordeerd zal worden, de classificatie gericht op transgender
personen niet meer in het hoofdstuk met psychische stoornissen zit, maar in een
nieuw hoofdstuk over condities gerelateerd aan seksuele gezondheid? 2)
3
Ik heb een signaal ontvangen vanuit de belangenorganisatie Transgender Netwerk
Nederland (TNN) dat hier inderdaad sprake van zou zijn en dat TNN de
classificatie van transgenderpersonen in een nieuw hoofdstuk over condities
gerelateerd aan seksuele gezondheid in de ICD-11 onderschrijft omdat men
verplaatsing van transgenderpersonen vanuit een hoofdstuk over de
psychopathologie als belangrijke emancipatoire stap ziet. Ik kan goed begrijpen
dat TNN de classificatie van transgenders in het hoofdstuk psychische en mentale
stoornissen als kwetsend beschouwt en ik onderschrijf dat standpunt van TNN.
Iedere geaardheid dient als een gegeven te worden beschouwd. Het kabinet wil
dat mensen van verschillende geaardheid zichzelf kunnen zijn. Het beleid is
daarom gericht op acceptatie van seksuele en genderdiversiteit en op het
bevorderen van emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s). Daarom zal ik
hierover nader overleggen met TNN en ook het WHO Collaborating Centre voor de
Familie van Internationale Classificaties (WHO-FIC) dat is ondergebracht bij het
RIVM en dat in opdracht van het Ministerie van VWS en de WHO de WHOclassificaties
vertaalt, beheert en onderhoudt voor gebruik in Nederland, van mijn
standpunt in deze op de hoogte stellen.
Ik heb overigens begrepen de ICD-11 nog in bewerking is en dat er nog geen
sprake is van een definitief concept dat al gereed is voor het in stemming brengen
in de WHA in het voorjaar van 2018. Zie ook mijn antwoord op vraag 5, 6 en 7.
Pagina 3 van 4
4
Deelt u de mening dat wetenschappelijk bewijs de boventoon moet voeren voor
het verschuiven van een classificatie binnen het ICD-systeem?
4.
De ICD en de DSM systemen inclusief herzieningen daarvan zijn
consensusdocumenten die door experts worden opgesteld. Nieuwe kennis uit
wetenschap en de klinische praktijk kan de classificatie van diagnoses veranderen.
Zie ook mijn antwoord op vraag 5.
5
Klopt het dat naar aanleiding van de expertmeeting die in 2011 door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap georganiseerd is over
depathologisering van de zorgvraag van transgender personen uw collega van het
ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zelf geen standpunt wilde innemen
over depathologisering, omdat het vaak een zaak zou zijn van medisch experts bij
de Wereldgezondheidsorganisatie? Staat u nog steeds achter deze uitspraak?
5
Ik vind dat de inhoud en indeling van de ICD weliswaar aan wetenschappelijke
experts is, maar wel binnen aanvaardbare grenzen. Ik onderschrijf het standpunt
van TNN dat geaardheid niet moet worden gezien als een ziekte en dat daarom de
classificatie van transgenders in het hoofdstuk mentale en psychische stoornissen
van de ICD-11 onwenselijk is. Ik heb ook begrepen dat TNN vindt dat voor de
toegang tot transgenderzorg en onderzoek transgenders wel in de ICD moeten
blijven. Zie ook mijn antwoord op vraag 3, 4 en 6.
6
In hoeverre klopt het dat de wetenschappelijke experts binnen de ‘Working Group
on the Classification of Sexual Disorders and Sexual Health’ van de WHO die het
staande voorstel (voor ICD-11) hebben gedaan te maken krijgen met tegenstand
binnen de WHO, die niet wetenschappelijk is maar vooral politiek?
6
Ik heb daar geen informatie over. TNN heeft bevestigd dat de ICD-11 Working
Group on the Classification of Sexual Disorders and Sexual Health van oordeel zou
zijn dat het tijd is om afscheid te nemen van het psychopathologische model van
transgender personen. Ik heb begrepen dat er binnen de WHO ook argumenten
passeren om transgenders niet te verplaatsen naar het hoofdstuk seksuele
gezondheid die te maken hebben met de lengte van en de samenhang binnen dat
hoofdstuk. Zie ook mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 5.
7
In hoeverre bent u bereid expliciet steun te verlenen aan het voorstel zoals dat er
nu ligt voor ICD-11, dat gebaseerd is op bevindingen van wetenschappelijke
experts? Indien u dit wilt ondersteunen, kunt u uiteenzetten op welke wijze u
voornemens bent dit te uiten? Indien u dit niet wilt steunen, kunt u
beargumenteren waarom niet?
Pagina 4 van 4
7
Dit kabinet heeft de emancipatie van transgenders hoog op de agenda staan en
maakt dat in de praktijk ook zichtbaar door beleid en maatregelen gericht op het
vergroten van participatie en sociale acceptatie door de samenleving van
transgenders en het stimuleren van duurzame (toegang tot) ketenzorg voor deze
groep. Zie hiervoor ook mijn diverse brieven die ik over transgenderzorg de
laatste tijd aan uw Kamer heb verzonden.
Ik zal mijn standpunt in deze onder de aandacht brengen van het WHO-FIC met
het verzoek dit standpunt in te brengen bij de WHO en ik zal TNN en het WHO-FIC
vragen om mij op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen rond de
classificatie van transgenders binnen de ICD-11. Zie ook mijn antwoord op vraag
3 en 5.
8
In hoeverre bent u bereid om toe te zeggen dat u zich hard zult maken voor het
beëindigen van de categorisering van transseksualiteit en genderidentiteit als
mentale en gedragsstoornis?
9
Klopt het dat uw statement – en steun – voor het einde van deze maand bij de
WHO bezorgd dient te worden? Kunt u vóór dat moment deze vragen
beantwoorden?
8 en 9
Zie ook mijn antwoord op vraag 3, 4, 5, 6 en 7.
1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011-2012, nr. 562
2) http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/lm/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f577470983

Bron: file:///C:/Users/Laura%20Day/Downloads/beantwoording-kamervragen-over-de-classificatie-van-transpersonen-binnen-de-aankomende-international-classification-of-diseases-icd-11.pdf

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl
Ons kenmerk
1151875-165258-CZ
Bijlagen
1
Uw brief
16 juni 2017
Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.
Pagina 1 van 4
> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here