Nederlandse gemeenten gaan ouders berichten over geslachtswijziging

De privacy van transgender personen lijkt in het geding te raken wanneer zij hun geslacht laten wijzigen. Dat is het gevolg van aanpassingen in de Basisregistratie Personen (BRP). De kindgegevens van ouders van transgender personen die hun geslacht hebben laten wijzigen, veranderen nu automatisch mee.

TNN wijst iedereen die een wijziging van geslacht in de geboorteakte overweegt daar nu op. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) heeft namelijk haar leden, ambtenaren van de burgerlijke stand, geadviseerd de ouders bericht van deze automatische doorwerking te sturen. Voor de ene ouder kan het prettig zijn dat het automatisch doorwerkt, voor een transgender persoon die niet meer in contact staat me de eigen ouders is dat mogelijk geen fijn vooruitzicht. Het advies zorgt er namelijk voor dat ouders actief worden geïnformeerd, terwijl de automatische wijziging in de kindgegevens slechts te zien is als een ouder zelf deze gegevens raadpleegt via de burgerlijke stand of de website Mijn Overheid.

De NVVB adviseert wel de verzending van het bericht aan de ouders in afstemming met de transgender persoon te doen. Dan zou deze namelijk zelf eerst de ouders in kunnen lichten. TNN vindt het echter onwenselijk dat transgender personen zich gedwongen voelen contact met familie te leggen wanneer die familie hen niet accepteert. In bepaalde situaties kan dit ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van transgender personen.

TNN gaat daarom uitzoeken of de NVVB haar advies niet nog nader kan nuanceren. Daarnaast zal het College Bescherming Persoonsgegevens geraadpleegd worden. De vraag is of de automatische doorwerking en de berichtgeving daarover aan ouders wel in alle gevallen in het privacybelang is van transgender personen.

Bron: TNN 20 juli 2016 https://www.transgendernetwerk.nl/gemeenten-gaan-ouders-berichten-geslachtswijziging

tnn man of vrouw

NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken

Versturen kennisgeving na geslachtswijziging van een transgender

Woensdag 18 Maart 2015

In de Wet GBA (artikel 37, lid 4 Wet GBA) was opgenomen dat de geslachtswijziging inclusief eventuele voornaamswijziging van een persoon niet automatisch wordt verwerkt op de persoonslijst van zijn gerelateerden zoals ouders, ex-echtgenoot/geregistreerde partner (m/v) of kinderen. De gerelateerde kon echter wel een verzoek indienen om de wijzigingen alsnog ter verwerken op zijn persoonslijst (artikel 80, lid 2 Wet GBA).

In de Wet BRP is dit precies omgekeerd. De bepaling dat er geen automatische doorwerking is naar gerelateerden is niet overgenomen in de Wet BRP. Dat betekent dat de geslachtswijziging inclusief voornaamswijziging dus automatisch wordt verwerkt op de persoonslijst van ouders, actuele echtgenoot/geregistreerde partner (m/v), ex-echtgenoot/geregistreerde partner (m/v) en kinderen. Vanaf 31 januari 2015, de datum inwerkingtreding van LO 3.9, is dit nu ook technisch mogelijk. Artikel 2.35 van de Wet BRP schrijft bovendien voor dat de gemeente waar de latere vermelding is opgemaakt ook een kennisgeving stuurt aan de bijhoudingsgemeente van de gerelateerde.

Recht op verwijdering gegevens
In artikel 2.57, lid 4 van de Wet BRP is geregeld, dat de gerelateerden een verzoek kunnen indienen om de gegevens die zijn gewijzigd in verband met de geslachtswijziging van de transgender te verwijderen. Het betreft hier zowel de gegevens die golden vóór de geslachtswijziging als ook de gegevens die gelden na de geslachtswijziging. Het verzoek kan niet worden ingediend door de actuele echtgenoot/geregistreerde partner (m/v).

Sturen kennisgeving
Als er ambtshalve gegevens op de persoonslijst worden gewijzigd, is het zorgvuldig om de burger hiervan op de hoogte te stellen. Het ligt in deze gevallen dus voor hand, dat bijvoorbeeld de ouders van een transgender een bericht krijgen van hun bijhoudingsgemeente, dat op hun persoonslijst de voornaam van hun kind is gewijzigd van Antonius in Antonia. Of dat op de persoonslijst van de ex-partner van de transgender nu staat vermeld dat zijn geslacht is gewijzigd van man naar vrouw en dat zij voortaan de voornaam Antonia heeft.

De Commissie Persoonsregistratie is zich bewust, dat het sturen van een kennisgeving aan een gerelateerde in conflict kan komen met de privacy van de transgender. De commissie vindt het echter van groter belang dat een overheid transparant is en niet ‘achter de rug om van de ingeschrevene’ ambtshalve een wijziging aanbrengt op zijn persoonslijst. Een belangrijk argument is hierbij, dat de gerelateerde in deze kennisgeving kan worden gewezen op zijn recht tot verwijdering van gegevens in verband met de geslachtswijziging. Bovendien kan een ieder zijn gegevens inzien bij de gemeente of op mijn.overheid.nl en kan op die manier op enig moment worden geconfronteerd met de wijziging.

Informeren transgender
De praktijk wijst uit, dat een transgender vaak een lang en emotioneel traject heeft afgelegd voordat de vermelding van zijn geslacht wordt gewijzigd in zijn of haar geboorteakte. Meer dan eens blijkt dat hierdoor ook familieverhoudingen onder druk staan. Het is daarom sterk aan te bevelen om de transgender direct aan het loket te vertellen dat de wijziging van zijn/haar geslacht en eventuele voornaam doorwerkt naar de persoonslijst van de ouders, (ex)-partner en /of kinderen en dat betrokkenen hiervan op de hoogte worden gebracht. Als de transgender hieraan behoefte heeft, dan kan een termijn worden afgesproken waarbinnen de gemeente wacht met versturen van de kennisgeving, zodat betrokkene de gelegenheid heeft om de wijziging zelf op eigen wijze te delen met zijn (ex)familie.

Namens de commissie Persoonsregistratie

Bron: NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/versturen-kennisgeving-na-geslachtswijziging-van-e/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here